Rekrutacja … Czas start!

Ósmoklasiści już po egzaminach. Stres minął, ale teraz czas na wybór szkoły średniej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Pamiętajcie, że takie informacje znajdziecie również na stronach internetowych Waszych przyszłych szkół średnich. Warto tam zerknąć przed złożeniem dokumentów.

 

Czynność ucznia w rekrutacji

Data

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( szkoła I wyboru), założenie konta na portalu: slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r

(RU od 22 lipca 2024 r. do  25 lipca  2024 r.)

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej :

– z oddziałami dwujęzycznymi,

– szkoły i oddziałów sportowych,

– szkół ze sprawdzianem uzdolnień kierunkowych  wraz z dokumentami.

 

od 13 do 29   maja 2024 r.

 

(RU od 22 lipca 2024 r.  do 25  lipca 2024 r.)

 

 

Przeprowadzenie:

sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu predyspozycji językowych – klasy wstępne.

 prób sprawności fizycznej

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 3  do 10 czerwca 2024 r.

II termin  do 4 lipca 2024 r.

(RU od 26 do 31 lipca 2024 r.)

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: A,B, C

 

do  12 czerwca 2024 r.

II termin  do 4  lipca 2024 r.

(RU do 1 sierpnia 2024)

 

Uzupełnienie wniosku o  świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. (ksero za potwierdzeniem zgodności z oryginałem) oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi  na zmianę szkół do których  kandyduje ( rodzic/opiekun prawny)

 

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2024 r.

(RU 2 sierpnia 2024 r. )

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 ( kandydaci do technikum i BS I st. )

 

 od  13 maja do 16 lipca   2024 r.

(RU  od  22 lipca do 6 sierpnia  2024 r.)

 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica / opiekuna prawnego kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe a także zaświadczenia lekarskiego

 

od  12 lipca do 18  lipca 2024 r.

 

(RU od 2  do  8 sierpnia )

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

19  lipca 2024 r.

(RU 9 sierpnia )

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty  informacji o liczbie wolnych miejsc  w szkołach ponadpodstawowych na  stronie slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

  *RU  rekrutacja uzupełniająca

do 22 lipca 2024r.

(RU 12 sierpnia )

 

Aktualności