Działalność innowacyjna

cool

"Poszukiwacze COOltury"

autor: mgr Joanna Adamczyk
Tematyka zajęć proponowanych w ramach innowacji jest zgodna z podstawą programową obowiązującą w szkole podstawowej.

Wprowadzenie innowacji nie pociąga za sobą dodatkowych wkładów finansowych nałożonych na szkołę, w niektórych kosztach partycypują rodzice – udział w warsztatach filmowych, bilet wstępu do teatru lub na wystawę.
Cele główne:
• Zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowego materiału.
• Uwrażliwienie na sztukę oraz zrozumienie źródeł jej powstawania.
• Poszerzenie umiejętności językowych, zrozumienie specjalistycznej terminologii.
• Rozbudzanie twórczej postawy ucznia wobec siebie i świata.
• Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez motywowanie do pośredniego i bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki.
• Wpływanie poprzez twórczość na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę w szkole (celebracja sukcesu).
• Rozwijanie umiejętności refleksyjnego i twórczego patrzenia na świat.
• Stworzenie sytuacji i możliwości obserwacji świata i rejestracji współczesnych problemów w formie cyfrowej, ekspresji teatralnej, malarskiej, poetyckiej, itp.
Cele szczegółowe:
Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (wzbogacenie słownictwa czynnego).
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania ogólnie dostępnych urządzeń elektronicznych jak telefon komórkowy, tablet, kamera, komputer, do tworzenia dzieł filmowych.
• Pobudzenie kreatywności uczniów, wyzwolenie emocji w różnych formach artystycznego przekazu.
• Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
• Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiadomości o otaczającym nas świecie oraz jego historii.
• Uwrażliwienie na piękno sztuki poprzez wykonywanie prac własnych jak i studiowanie już istniejących dzieł filmowych, sztuk teatralnych, musicali.
• Doskonalenie umiejętności dokonywania opisu dzieła filmowego, muzycznego i plastycznego w formie pisemnej i ustnej w języku ojczystym.
• Przygotowanie do odbioru różnych dzieł sztuki.
• Kształtowanie płynności wypowiedzi.
• Wskazywanie i kształtowanie pożądanych społecznie wzorów zachowań i postaw – wzorce kulturowe, zachowanie w kinie, teatrze, muzeum.
• Tworzenie sytuacji dających uczniom możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego – wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.
Założenia innowacji:
            Projekt zakłada wprowadzenie elementów wiedzy o filmie, kinematografii, teatru, malarstwa i muzyki na lekcjach języka polskiego, plastyki i godzinach z wychowawcą w wybranych klasach. Uczniowie uczestniczący w warsztatach ogólnopolskiego programu KinoSzkoła  będą pracowali nad poruszaną na spotkaniach tematyką na godzinach z wychowawcą. Ponadto uczniowie będący Poszukiwaczami COOLtury będą samodzielnie analizować filmy, uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych on-line. Założenia innowacji przewidują wspólne wyjścia na wybrane wydarzenia kulturalne w mieście, wystawy, koncerty, specjalne seanse w kinie, dostosowane do wieku i wrażliwości odbiorców( tylko przy zniesieniu reżimu sanitarnego). Uczniowie będą także współpracować z Biblioteką Miejską. W czasie zajęć zostaną wykorzystane terminologii teatralnej, malarskiej, muzycznej, filmowej. Twórcy innowacji zakładają także przekład intersemiotyczny oglądanych dzieł na wytwory artystyczne dzieci (wystawy prac uczniów)

„Angielski jest fun-tastyczny!”

autor: mgr Magdalena Wolny
Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów klas I-III w szkole, którzy mają  język angielski 2 razy w tygodniu.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie materiałów autentycznych,
 • wdrożenie pracy metodą projektu, pracy grupowej, metod aktywizujących.

Głównym celem innowacji “Angielski jest fun-tastyczny!” jest pokazanie dzieciom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,
 • rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
 • rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu,
 • rozwijanie inteligencji muzycznej przy jednoczesnym poznawaniu i zapamiętywaniu materiału leksykalnego,
 • zapoznanie z wybranymi książkami w języku angielskim,
 • rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • tworzenie otoczenia przyjaznego nauce języka,
 • wyrabianie właściwego stosunku do osób, mieszkających w innych krajach,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • poszerzenie zasobu słownictwa,
 • zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych,
 • rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów,
 • wdrażanie do pracy z materiałami autentycznymi: fragmentami literatury, piosenkami, filmami,
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,
 • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością w trakcie uroczystości przedszkolnych,
 • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

„English Special Days”

autor: mgr Magdalena Wolny
„English Special Days” EDYCJA III to projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.

Projekt przeznaczony jest do realizacji od września 2023 r. do maja 2024 r.

Cele projektu:

 • budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych;
 • poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
 • stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.

„eTwinning”

autor: mgr Magdalena Wolny
eTwinning jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej promującym współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Program zachęca do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do wymiany informacji, materiałów edukacyjnych i doskonalenia umiejętności językowych. Poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje, tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe, w sposób atrakcyjny podane informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę.

Najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 • wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
 • języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
 • temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
"Modyfikacja sposobu kontroli procesu edukacyjnego kluczem do umysłu młodzieży"
autor: mgr Anna Tomaszewska

   Niniejsza innowacja ma na celu zmianę sposobu kontroli procesu edukacyjnego tak, by młodzież nie czuła się przytłoczona pisemnymi formami sprawdzania wiedzy, a na bieżąco interesowała się tokiem lekcji, współdziałała i współorganizowała zajęcia.

   Innowacja zakłada nowe podejście do formy sprawdzania wiedzy uczniów. W roku szkolnym, na który zaplanowano innowację, na przedmiotach nauczanych przez autora innowacji,  tj.: biologia, geografia, przyroda, nie będą stosowane testy i sprawdziany jako formy kontroli opanowania wiedzy. Uczniowie będą mieli do wykonania zadanie na koniec pierwszego semestru i na koniec drugiego semestru. Praca będzie obszerna, obejmująca całość tematyki poznanej do tej pory. Na wykonanie zadań uczniowie będą mieli miesiąc czasu i odpowiednio wcześniej podane tematy do opracowania. Raz na miesiąc uczniowie napiszą niezapowiedzianą kartkówkę, obejmującą maksymalnie ostatnie 3 lekcje. W ciągu roku szkolnego nauczyciel będzie angażował uczniów w tok lekcji, wyznaczał osoby do współrealizacji tematów.

   Uczniowie będą rozwiązywać problemy logiczne zgodne z zagadnieniami podstawy programowej każdego przedmiotu, pracować w grupach nad rozwiązaniem problemu naukowego z konkretnego przedmiotu, wyszukiwać potrzebne informacje przy użyciu internetu.

   Innowacja zakłada zaangażowanie ucznia na każdej jednostce lekcyjnej i eliminuję uczenie się na pamięć tylko do pisemnych form sprawdzających. Po zakończeniu innowacji uczniowie powinni prezentować wiedzę na wymaganym od nich poziomie, a przy tym określać proces zdobywania tej wiedzy jako przyjemny i interesujący, bez stresu kontroli po każdym dziale.

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
baner-czytelnictwo
autor: mgr Anna Faracik - Młodzik, mgr Barbara Siwek

   Tegoroczna edycja projektu została zatytułowana „Na tropach DOBROCZYNNOŚCI”. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Piąta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2023/2024, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat czynienia dobra, niesienia pomocy ludziom, zwierzętom oraz roślinom.

   Po przeczytaniu książek dzieci będą zastanawiały się, jakie wartości przekazał i co dobrego dał innym bohater lektury. Oprócz kreatywnych działań związanych z czytanym tekstem, zadaniem dzieci będzie zrealizowanie TRZECH PROJEKTÓW DOBROCZYNNYCH:

 • dla innych osób, np. przedstawienie jasełkowe dla osób samotnych,
 • dla zwierząt, np. zbiórka darów dla schroniska,
 • dla roślin, np. sadzenie drzew.

   Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.

Opis zasadności wprowadzenia innowacji

   W obecnych czasach zauważa się problem z budowaniem relacji międzyludzkich i poszanowaniem dobra drugiego człowieka oraz innych istot.

   Wpływ zbyt wielu bodźców zewnętrznych przekłada się na coraz większą agresję rówieśniczą, małą empatię i brak zrozumienia potrzeb innych osób, zwierząt, roślin.

   Często bohaterowie lektur szkolnych pokazują dobre przykłady i stają się dla dzieci autorytetem, dlatego, aby nauczyć moich uczniów poszanowania drugiego człowieka oraz innych istot, wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo, którego głównym założeniem jest zachęcenie dzieci do wykazywania postaw dobroczynności.

Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności,
 • kształtowaniu u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijny,
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą.

Zasady innowacji

 

   Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 3 października 2023r. do 31 maja 2024r. raz w miesiącu  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej.

   Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 02.10.2023r. do 31.12.2023r.

BĄDŹ DOBRY DLA LUDZI

II MODUŁ od 01.01.2024r. do 31.03.2024r.

BĄDŹ DOBRY DLA ZWIERZĄT

III MODUŁ od 01.04.2024r. do 31.05.2024r.

BĄDŹ DOBRY DLA ROŚLIN

 

Założenia innowacji „Poszukiwacze COOLtury” na rok szkolny 2022-23

autor: mgr Joanna Adamczyk

   W roku szkolny 2022-23 uczniowie klas 8c, 7a, 5a i 5b będą realizować innowacje pedagogiczną „Poszukiwacze COOltury”, której autorkami są nauczycielki naszej szkoły – panie Joanna Adamczyk, Renata Domańska, Agata Skowrońska i Dagmara Żaak.

   „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.” – tak powiedział francuski pisarz André Malraux chcąc podkreślić ogromny wpływ różnych form kultury na nasze „człowieczeństwo”. Głównym założeniem  tegorocznej innowacji jest zbliżenie uczniów do różnych form sztuki, wzbogacenie ich wrażliwości i postaw życiowych.

   Wprowadzenie innowacji spowoduje urozmaicenie zajęć szkolnych o nowe, ciekawe treści językowe, plastyczne, muzyczne, językowe. Uczniowie będą lepiej rozumieć i interpretować sztukę a przez to otaczający ich świat i ludzi. Będą też mieli możliwość na własną artystyczną ekspresję i refleksję, a także wykorzystają swoje umiejętności posługiwania się techniką cyfrową. Posiadane umiejętności pozwolą na ciekawe rozwiązanie problemów matematycznych, rozszerzy słownictwo uczniów podczas nauki języków obcych (terminologia angielskojęzyczna stosowana w nowoczesnych technologiach).

   Projekt zakłada wprowadzenie elementów wiedzy o filmie, kinematografii, teatru, malarstwa i muzyki, wiedzy o kulturze regionu na lekcjach języka polskiego, zajęciach z wychowawcą, języka angielskiego (kl.8) w klasie 5a, 5b, 7a i 8c. Uczniowie uczestniczący w warsztatach ogólnopolskiego programu KinoSzkoła  będą pracowali nad poruszaną na spotkaniach tematyką na godzinach z wychowawcą. Ponadto uczniowie będący Poszukiwaczami COOLtury będą samodzielnie analizować filmy, uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych w okolicznych teatrach (Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Kraków). Założenia innowacji przewidują wspólne wyjścia na wybrane wydarzenia kulturalne w mieście, wystawy, koncerty, specjalne seanse w kinie, dostosowane do wieku i wrażliwości odbiorców.

   Tematyka zajęć proponowanych w ramach innowacji jest zgodna z podstawą programową obowiązującą w szkole podstawowej.

 

INNE WYJŚCIA

 • Wystawa multisensoryczna największych dzieł Vincenta Van Gogha „Van Gogh – zanurz się w świecie obrazów” . Galeria Szyb Wilson Katowice
 • Wizyta w Teatrze Zagłębia,
 • Wybrane muzeum

Autorki zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu w zależności od repertuaru teatralnego i innych wydarzeń kulturalnych w regionie.

KLASA VIII, VII, V

miesiąc

Zrealizowane tematy:

październik

Już nie dziecko, jeszcze nie dorosły. O problemach nastolatków. Za duży na bajki, reż. Kristoffer Rus. Polska 2022, 106 min.

Ja w grupie, Chłopiec zza szyby, reż. Samuele Rossi,

Włochy / Austria / Szwajcaria 2020, 90 min.

baner-czytelnictwo

listopad

Smutek, depresja, żałoba. Jak sobie z nim radzić?. Comedy Queen, reż. Sanna Lenken, Szwecja 2022, 93 min.

Jak sobie radzić w trudnych momentach w życiu. Za duży na bajki, reż. Kristoffer Rus, Polska 2022, 106 min.

grudzień

Motywacja – podstawa sukcesu. Mamy talent, reż. Christiam Lo. Norwegia / Szwecja 2018, 94 min.

Swoją pasją możesz zmieniać świat. Przygody Finna, reż. Frans Weisz, Holandia 2013, 90 min.

 

styczeń

O kreowaniu siebie w mediach społecznościowych.  Belle, reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2021, 121 min.

Reaguj, gdy dzieje się przemoc! Hej, sokoły reż. Bragi Thor Hinriksson, Islandia 2018, 97 min.

luty

Czy jesteśmy cyberuzależnieni?. Uzależnieni od ekranu, reż. Jon Hyatt, Kanada 2020, 71 min.

Jaka jest twoja supermoc? Uwierz w siebie! Supa Modo, reż. Likarion Wainaina, Kenia/ Niemcy 2018, 74 min.

 

marzec

Trudne emocje – gniew i złość. Kickbokserka, reż. Johan Timmers, Holandia 2018, 84 min.

Jak skutecznie bronić się przed przemocą w sieci? Warsztaty medialne.

kwiecień

Nasze miejsce w naturze. O znaczeniu bioróżnorodności. Animal, reż. Cyril Dlon, Francja 2021,  105 min.

Czy można oswoić dziką naturę? Wiki i jej sekret ,reż. Denis Imbert,

Francja 2021, 87 min.

maj

Miasto – współistnienie Natury i kultury, Świat według kota.

reż. Mark Verkerk,