Rekrutacja do klas I

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I 
ROKU SZKOLNEGO 2024/25

Drogi siedmiolatku,

chcesz wiedzieć, co Cię czeka, gdy zostaniesz uczniem naszej szkoły, obejrzyj filmik i przekonaj się.

To tylko nieliczne aktywności, których możesz być udziałem.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

1. Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się w formie elektronicznej.

2. Za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji będzie można złożyć: – zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie SP46, – wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem SP46 w Sosnowcu.
Rodzice składają dokumenty od 1 marca 2024 r. przez system: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Do obwodu SP46 należą: a) 11 Listopada zakres nr: od 135 do 221, ul. Józefa Pomian-Pomianowskiego, ul. Górnicza, ul. Gwiezdna, ul. Katowicka, ul. Łużycka, ul. mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego zakres nr: od 1 do 95, ul. Rewolucji 1905 Roku, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Zielonogórska, ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego
b) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rodzice składają dokumenty od 1 marca 2024 r. przez system:
https://sp-sosnowiec.nabory.pl/ Na stronie głównej systemu znajduje się informacja dotycząca zasad i terminów rekrutacji. Prosimy o dokładane zapoznanie się z tymi informacjami.

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).


Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. 2020 poz. 1740).

TERMINY I ZASADY REKRUTACJI OKREŚLA:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2024 r. (od godz. 12.00)

do

19.03.2024 r. (do godz. 15.00)

08.04.2024 r. (od godz. 12.00)

do

19.04.2024 r. (do godz. 15.00)

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.04.2024 r. (od godz. 12.00)

do

19.04.2024 r. (do godz. 15.00)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe  

01.03.2024 r. (od godz. 12.00)

do

20.03.2024 r. (do godz. 15.00)

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe  

08.04.2024 r. (od godz. 12.00)

do

22.04.2024 r. (do godz. 15.00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komicję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

23.04.2024 r. (do godz. 15.00)

6.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

do 26.04.2024 r. (do godz. 13.00)

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

27.03.2024 r. (do godz. 15.00)

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

29.04.2024 r. (do godz. 15.00)