Dokumenty

Statut Szkoły

Standardy Ochrony Małoletnich

Program wychowawczo – profilaktyczny

Regulamin Oceniania Zachowania

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych

Regulamin korzystania z bezpłatnej usługi OFFICE 365

Wykaz podręczników

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Regulamin wypożyczania książek z biblioteki szkolnej podczas pandemii COVID-19

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Regulamin przyznawania stypendium za naukę lub osiągnięcia sportowe i artystyczne

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Stypendium szkolne - wniosek

Raport z ewaluacji Programu wychowawczo - profilaktycznego 2021-22

Konwencja o Prawach Dziecka: